MENU

20:35
대집단체조와 예술공연 《불패의 사회주의》

Category: 조선어 | Views: 546 | Added by: redstartvkp | Tags: China, PRC, North Korea, DPRK, Xi Jinping, Kim Jong Un, DPRK-China relationships, Mass Performance, Korea